شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول

مدیرعامل : آقای مهندس برزگری

1394/09/02

اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان دزفول

مدیرعامل : آقای مهندس لقمانی

1394/02/21

شرکت آرد ویثران

مدیرعامل : آقای مهندس سلیمانی

1391/11/24

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده