شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه های در دست ساخت

فن آوران سازه گهر

شرکت نظم آفرینان صنعت سهند

مدیرعامل : جناب آقای مهندس حکیمیان

1396/07/24

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده