شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه های انجام شده

فن آوران سازه گهر

شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول

مدیرعامل : آقای مهندس برزگری

1394/09/02

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده