شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

ساخت سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سینا همدان

فن آوران سازه گهر
» » ساخت سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سینا همدان

ساخت سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سینا همدانشماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل


تگ ها : ساخت سیلوی بتنی سیلوی ذخیره آرد احداث سیلوی ذخیره آرد ذخیره سازی گندم و آرد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده