شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

ذخیره سازی گندم و آرد

فن آوران سازه گهر
» » ذخیره سازی گندم و آرد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده