شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

سیلوی ذخیره آرد

فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده