شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

احداث سیلوی ذخیره آرد

فن آوران سازه گهر
» » احداث سیلوی ذخیره آرد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده