شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

ذخیره گندم

فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده