شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اخبار مربوط به پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اترک حاجیلر قلعه

فن آوران سازه گهر
» » اخبار مربوط به پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اترک حاجیلر قلعه

اخبار مربوط به پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اترک حاجیلر قلعه
در تاریخ 1397/12/15 بتن ریزی این پروژه انجام شده است.
پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک یکی از پروژه های در دست اجرای شرکت فن آوران سازه گهر است. ظرفیت این پروژه به اندازه 33400 تن جهت ذخیره گندم می باشد.در این تصویر مرحله بتن ریزی فونداسیون شماره 2 در تاریخ 1397/12/15 را مشاهده میکنیم.
تگ های مطلب : سیلوسازی ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده