شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

خاک برداری

فن آوران سازه گهر

خاک برداری


مرحله خاک برداری پروژه ساخت سیلوی ذخره آرد کارخانه آرد سینا همدان

شرکت فن آوران سازه گهر در زمینه ساخت سیلوی بتنی فعالیت دارد. یکی از پروژه های فعلی این شرکت اجرای سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سینا همدان است. تصاویر اخیر نشان دهنده مرحله خاک برداری این پروژه است.
تگ های مطلب : ساخت سیلوی بتنی سیلوی ذخیره آرد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده