شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

سیلو بتنی

فن آوران سازه گهر

شرکت خباز آرد شیراز

مدیرعامل : آقای مهندس نیرومندی

1390/02/27

کارخانه آرد مطهر اخوان

مدیرعامل : آقای مهندس باقرپور

1389/11/04

شرکت آرد اطلس اصفهان

مدیرعامل : آقای دکتر کازرونی

1389/06/29

شرکت آرد آشخانه شریعت بجنورد

مدیرعامل : آقای مهندس محمود شریعت

1389/05/17

شرکت آرد شاد گیلان ( گیل آرد )

مدیرعامل : آقای مهندس احمد زاده

1389/05/09

شرکت آرد روشن تهران

مدیرعامل : آقای مهندس حسین شهرکی

1388/06/15

شرکت آرد خوشه طلایی کرج

مدیرعامل : آقای مهندس علی عسگری

1388/05/27

شرکت آرد زراعت الیگودرز

مدیرعامل : آقای دکتر محسن شریفی

1387/10/03

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده