شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

سیلو بتنی

فن آوران سازه گهر

شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول

مدیرعامل : آقای مهندس برزگری

1394/09/02

شرکت آردسازی زهره بناب

مدیرعامل : آقای مهندس پناهنده

1394/05/10

اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان دزفول

مدیرعامل : آقای مهندس لقمانی

1394/02/21

شرکت آرد گیلان خوشه

مدیرعامل : آقای مهندس محمدی

1394/02/21

شرکت نشاسته شهدینه آران اصفهان

مدیرعامل : آقای مهندس نقوی

1394/02/20

شرکت آرد ویثران

مدیرعامل : آقای مهندس سلیمانی

1391/11/24

شرکت آرد روشن یزد

مدیرعامل : آقای مهندس نعمت بخش

1390/11/30

شرکت آرد زرین خوشه هشتگرد

مدیرعامل : آقای مهندس شریفی

1390/06/26

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده