شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

سیلوسازی

فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده