شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

مراحل پایانی پروژه احداث سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سینا همدان

فن آوران سازه گهر
» » » مراحل پایانی پروژه احداث سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سینا همدان

مراحل پایانی پروژه احداث سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سینا همدانشماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل

اطلاعات پروژه

ظرفیت
نوع سازه
ارتفاع
قطر سیلو
مدت اجرا
وضعیت پروژه های انجام شده / ذخیره آرد
ابعاد
ضخامت دیواره
ارتفاع بدنه سیلو
ابعاد ستون


تگ ها :

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده