شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اترک حاجیلر قلعه

فن آوران سازه گهر
» » پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اترک حاجیلر قلعه

پروژه ساخت سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اترک حاجیلر قلعهشماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل


تگ ها : سیلو سیلو بتنی سیلو سازی ساخت سیلو سیلو ذخیره گندم ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی طراحی سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده