شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

دومین پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیان

فن آوران سازه گهر
» » دومین پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیان

دومین پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیانشماره تماس :
فکس:
نام مدیر عامل


تگ ها : ذخیره آرد ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده