شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اخبار پیشروی اجرای پروژه احداث سیلوی ذخره آرد کارخانه آرد سینا همدان

فن آوران سازه گهر
» » اخبار پیشروی اجرای پروژه احداث سیلوی ذخره آرد کارخانه آرد سینا همدان

اخبار پیشروی اجرای پروژه احداث سیلوی ذخره آرد کارخانه آرد سینا همدان
شروع حفاری توسط بیل مکانیکی پیکور در بستر سنگی فونداسیون کندوها
تگ های مطلب :

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده