شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پی کنی فونداسیون

فن آوران سازه گهر

پی کنی فونداسیون
این تصاویر نمایانگر مرحله پی کنی فونداسیون پروژه احداث سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سینا همدان می باشد. یکی از پروژه های در دست ساخت فن آوران سازه گهر پروژه احداث سیلوی ذخیره آرد کارخانه آرد سینا همدان است. این تصاویر نمایانگر مرحله پی کنی فونداسیون این پروژه میباشد.
تگ های مطلب : سیلوی ذخیره آرد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده