شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

سیر پیشرفت پروژه کارخانه آرد منصوبیان

فن آوران سازه گهر
» » سیر پیشرفت پروژه کارخانه آرد منصوبیان

سیر پیشرفت پروژه کارخانه آرد منصوبیان
تصویر مربوط به سیر اجرایی ساخت سیلوی بتنی پروژه کارخانه آرد منصوبیان است. این پروژه برای احداث 13 سیلو جهت ذخیره آرد و 8  سیلو جهت ذخیره گندم می باشد. 

شرکت فن آوران سازه گهر در زمینه سیلوسازی فعالیت های گوناگونی داشته است و پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان یکی از پروژه های در دست اجرای این مجموعه پرتوان محسوب می شود که سعی داریم اخبار مربوط به تمامی مراحل اجرای پروژه را بصورت گام به گام در اختیار تمامی کاربران محترم سایت قرار دهیم.این تصویرمربوط به اماده سازی فونداسیون سیلوی گندم است.
تگ های مطلب : ذخیره آرد ذخیره گندم سیلوسازی سیلو ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده