شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

سیر پیشرفت پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد اترک

فن آوران سازه گهر
» » سیر پیشرفت پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد اترک

سیر پیشرفت پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد اترکپروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک یکی از پروژه های در دست اجرای شرکت فن آوران سازه گهر است. ظرفیت این پروژه به اندازه 33400 تن جهت ذخیره گندم می باشد.در این تصویر نبشی کشی کانال های هوادهی در تاریخ 1397/12/03 را مشاهده میکنیم.
تگ های مطلب : سیلوسازی ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده