شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اخبار پروژه منصوبیان

فن آوران سازه گهر
» » اخبار پروژه منصوبیان

اخبار پروژه منصوبیان

تصویر اخیر مربوط به ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیان جهت ذخیره آرد و ذخیره گندم می باشد که در واقع مرحله اماده سازی فونداسیون تولید و بوجاری را نشان می دهد.

یکی از پروژه های شرکت فن آوران سازه گهر، پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان است که جهت ذخیره آرد و ذخیره گندم می باشد.سعی داریم بتوانیم تمام مراحل اجرای پروژه را در اختیار کاربران محترم قرار دهیم. با توجه به تصویر اخیر در مرحله اماده سازی فونداسیون تولید و بوجاری هستیم.
تگ های مطلب : سیلوسازی ساخت سیلوی بتنی ذخیره گندم ذخیره آرد

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده