شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اخبار پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیان

فن آوران سازه گهر
» » اخبار پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیان

اخبار پروژه ساخت سیلوی بتنی کارخانه آرد منصوبیان

تصاویر مربوط به سیر اجرایی ساخت سیلوی بتنی پروژه کارخانه آرد منصوبیان است. این پروژه برای احداث 13 سیلو جهت ذخیره آرد و 8  سیلو جهت ذخیره گندم می باشد. شرکت فن آوران سازه گهر در زمینه سیلوسازی فعالیت های گوناگونی داشته است و پروژه سیلوسازی کارخانه آرد منصوبیان یکی از پروژه های در دست اجرای این مجموعه پرتوان محسوب می شود که سعی داریم اخبار مربوط به تمامی مراحل اجرای پروژه را بصورت گام به گام در اختیار تمامی کاربران محترم سایت قرار دهیم. تصاویر اخیر مربوط به مرحله بتن ریزی ساختمان تولید و بوجاری بخش تحتانی می باشد.
تگ های مطلب : ذخیره گندم ذخیره آرد سیلوسازی سیلو ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده