شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

پروژه ساخت سیلوی بتنی بندر امام خمینی

فن آوران سازه گهر
» » پروژه ساخت سیلوی بتنی بندر امام خمینی

پروژه ساخت سیلوی بتنی بندر امام خمینی
تصویر فوق مراحل پایانی پروژه بندر امام خمینی را نشان می دهد. این تصویر مربوط به اجرای اخرین کندو یعنی کندوی شماره 20 از فاز دوم ساخت سیلوی بتنی ترمینال غلات بندر امام خمینی به ظرفیت 170000 تن جهت ذخیره گندم می باشد.تگ های مطلب : ذخیره گندم ساخت سیلوی بتنی

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده