شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

اخبار پروژه ترمینال غلات بندر امام خمینی

فن آوران سازه گهر
» » اخبار پروژه ترمینال غلات بندر امام خمینی

اخبار پروژه ترمینال غلات بندر امام خمینی

اخبار مربوط به سیر پیشرفت اجرای پروژه ترمینال غلات بندر امام خمینی در این بخش در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.


یکی از برترین پروژه های شرکت فن آوران سازه گهر ساخت ترمینال غلات بندر امام خمینی با ظرفیت 170000تن جهت ذخیره گندم می باشد.تصویر مربوط به سیر تکامل این پروژه می باشد که در واقع مرحله بتن ریزی سقف سیلوی بتنی در فاز یک نشان داده شده است.
تگ های مطلب : سیلوی بتنی ذخیره گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده