شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

رپورتاژ آبان 97 (نشریه نگاشته)

فن آوران سازه گهر
» » » رپورتاژ آبان 97 (نشریه نگاشته)

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده