Design and implementation of concrete mold with sliding mold

Fanavaran Saze Gahar Co.پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک با ظرفیت 33400تن جهت ذخیره گندم یکی از پروژه های در دست اجرای شرکت فن آوران سازه گهر است. تصویر اخیر مربوط به شروع ارماتوربندی فونداسیون سیلوی شماره 2 از این پروژه است که در تاریخ 1397/12/03 انجام شده است.

Design and implementation of concrete mold with sliding mold