Design and implementation of concrete mold with sliding mold

Fanavaran Saze Gahar Co.پروژه سیلوسازی کارخانه آرد اترک یکی از پروژه های در دست اجرای شرکت فن آوران سازه گهر است. ظرفیت این پروژه به اندازه 33400 تن جهت ذخیره گندم می باشد.در این تصویر نبشی کشی کانال های هوادهی در تاریخ 1397/12/03 را مشاهده میکنیم.

Design and implementation of concrete mold with sliding mold