Design and implementation of concrete mold with sliding mold

Fanavaran Saze Gahar Co.برای مشاهده این تیزر لطفا روی کلمه دانلود کلیک کنید. این تیزر بخشی از پروژه های مختلف شرکت فن آوران سازه گهر در زمینه ساخت سیلوی بتنی جهت ذخیره سازی آرد و نیز ذخیره سازی گندم را به تصویر میکشد.

Design and implementation of concrete mold with sliding mold