شرکت فن آوران سازه گهر

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده

چگونگی تخلیه گندم

فن آوران سازه گهر
» » چگونگی تخلیه گندم

چگونگی تخلیه گندم
درحال حاضر یکی از مهمترین مباحث تخلیه گندم در سیلوها ترتیب تقدم و تاخر تخلیه میباشد . این بدان معنی است که با توجه به وجود دریچه تخلیه در مرکز سیلو سرعت حرکت گندم های قرار گرفته در مرکز بمراتب بیشتر از دیگر گندمها میباشد و هرچه از مرکز بسمت دیواره ها می رویم سرعت تخلیه گندم کمتر است. تا جایی که حرکت گندم در جداره های سیلو فقط بسمت قائم بوده و سرعت حرکت بسمت خروجی به صفر میل می کند و این سیکل حرکتی باعث ایجاد پدیده قیف زدن در داخل سیلوها شده و با این شرایط گندمهایی که تازه وارد سیلو شده اند امکان بهتری برای حرکت بسمت خروجی پیدا می کنند و گندمهای زیرین که نزدیک به بدنه سیلو هستند زمان طوالنی تری را جهت تخلیه سپری می نمایند بنابراین این شرایط تخلیه ورود و خروج ترتیبی گندم در سیلوها را دچار نقصان می نماید .

تگ های مطلب : تخلیه گندم

طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده